Právní a všeobecné obchodní podmínky

Právní  podmínky

Provozovatelem internetových stránek gradim.cz je GRADIM s.r.o., so sídlem Rozkvet 2067/150, IČO: 44794959, zapsaná v Obchodnomom registri, Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 21714/R. Provozovatel výhradně vydává, určuje a mění podmínky používání internetových stránek gradim.cz. Používáním těchto internetových stránek dáváte souhlas s těmito podmínkami. Přístup na stránky gradim.cz a jejich používání je bezplatné.

Provozovatel je v souladu se zákonem o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Obsah internetových stránek gradim.cz je chráněn autorským právem. Použití obsahu těchto stránek nebo jejich částí, zvláště kopírováním, rozmnožování a rozšiřování, zpracováním a spojením s jiným dílem, je zakázáno. Jiné použití než pro osobní potřebu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem GRADIM s.r.o., a případně i autorů děl obsažených na těchto stránkách. I když je snahou provozovatele poskytovat vždy správné, aktuální informace a údaje, přesto jsou všechny informace a údaje zveřejněné na stránkách gradim.cz informativní a nemají závazný charakter. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním stránek gradim.cz a ani za obsah a škody způsobené používáním stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek gradim.cz.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek gradim.cz. Právo realizovat změny, odstranění nebo doplnění jakýchkoli součástí stránek má výhradně Provozovatel. Je zakázáno přenášet na internetové stránky gradim.cz nebo jejich prostřednictvím odesílat jakékoli materiály a informace odporující dobrým mravům nebo porušující právní předpisy. Poskytovatel poskytuje návštěvníkům stránek možnost vytvářet si odkazy na stránky gradim.cz a umísťovat je do dokumentů a na jiné internetové stránky. Připomínky k obsahu a vzhledu stránek je možné zasílat Provozovateli na adresu gradim.cz.

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti

GRADIM s.r.o.,
se sídlem Považská Bystrica, Rozkvet 2067/150, PSČ 017 01

IČO: 44794959
zapsané v obchodním rejstříku Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 21714/R

pro nakupování prostřednictvím veřejné počítačové sítě internet na gradim.cz, pokud nejsou specifikovány při konkrétním výrobku resp. službě.

GRADIM s.r.o.  zajišťuje prodej prostřednictvím internetu na gradim.cz dle aktuálního výběru na webstránce. V případě, že při zobrazeném výrobku nebo službě není uvedena prodejní cena, znamená to, že není v nabídce, nebo jde o ilustraci (obrázek), nebo cena je kalkulována individuálně na základě požadované předlohy. Všechny uvedené cenové údaje se mohou měnit v závislosti na změny cen dodavatelů. Ceny uvedené na gradim.cz jsou včetně DPH.

OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailové nebo formou zálohové faktury, případně telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Následně bude kupující kontaktován prostřednictvím e – mailu nebo telefonicky naším pracovníkem obchodního oddělení. V případě, že Vás do pátého pracovního dne nebude nikdo kontaktovat, zavolejte prosím na tel. číslo +421 905 523 995, nebo pište na gradim@gradim.sk . Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Vyplněním elektronické objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke zpracování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Stornování objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo písemně stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka vyrobit nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výšky až 50% z celkové hodnoty objednávky. V případě stornování potvrzené objednávky ze strany kupujícího zaniká nárok na vrácení zálohy. Pokud již bylo dílo celé dokončené, kupující musí uhradit celou částku objednávky.

Stornování objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo nebo nedostupné, kupující neodpovídá na e-maily, nebyl uhrazen zálohu a pod.)
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Dodavatelské – zboží si při převzetí zkontrolujete. Cena za dopravu je specifikována při každém druhu služby a závisí na hodnotě objednávky po odečtení příslušných slev.
 • Osobní odběr – zboží si po telefonické domluvě převezmete přímo v sídle firmy: Rozkvet 2067/150-11 v Považské Bystrici, nebo na provozovně na adrese: SNP 1936, areál OSBD, 01701 Považská Bystrica.
 • Balíkem – prostřednictvím České Pošty a.s., nebo prostřednictvím doručovací služby. Zboží Vám doručíme balíkem za cenu dle ceníku. V ceně je zahrnuto i pojištění zboží pro případ poškození. Reklamaci je povinen uplatnit přebírající při dodání a zároveň uplatňovat nárok na úhradu škody na jméno dodavatele, jelikož dodání náhradního zboží bude realizováno bezplatně formou balíku. Dodavatel se zavazuje odeslat objednané zboží kupujícímu v neporušeném stavu.

PLATBA ZA ZBOŽÍ

1. Platba předem

Charakteristickou črtou nami poskytovaných služieb je zákazková výroba, t.j. výroba podľa požiadaviek zákazníka. To prináša so sebou i zvýšené riziko vzniku finančných škôd pri neprevzatí zákazky, resp. odoslaní fiktívnej objednávky, nakoľko vyrobený tovar sa nedá ďalej zhodnotiť následným predajom. Z uvedených dôvodov sme nútení pristúpiť k preddavkovému spôsobu platby vopred. V prípade odoslania objednávky z našej webstránky bude i Vám objednávka automaticky zaslaná na e-mailovú adresu. Po obdržaní objednávky Vám na Vašu e-mailovú adresu odošleme potvrdenie objednavky emailom alebo preddavkovú faktúru. Túto si skontrolujte podľa odoslanej objednávky. Podľa údajov vo faktúre môžete fakturovanú sumu uhradiť:

Charakteristickým rysem námi poskytovaných služeb je zakázková výroba, tj. výroba dle požadavků zákazníka. To s sebou přináší i zvýšené riziko vzniku finančních škod při nepřevzetí zakázky, resp. odeslání fiktivní objednávky, nakolik vyrobený zboží nelze dále zhodnotit následným prodejem. Z uvedených důvodů jsme nuceni přistoupit k zálohovému způsobu platby předem. V případě odeslání objednávky z naší webstránky bude i Vám objednávka automaticky zaslána na e-mailovou adresu. Po obdržení objednávky Vám na Vaši e-mailovou adresu odešleme zálohovou fakturu. Tuto si zkontrolujte podle odeslané objednávky. Podle údajů ve faktuře můžete fakturovanou částku uhradit:

BANKOVÝM PREVODOM – najbežnejší, najrýchlejší a najlacnejší spôsob. Výpis z účtu je dokladom o zaplatení.

VKLADOM V HOTOVOSTI – v ktorejkoľvek pobočke VÚB

V obidvoch prípadoch je potrebné správne uviesť číslo nášho účtu, sumu a variabilný symbol platby t.j. číslo preddavkovej faktúry, aby sme mohli identifikovať Vašu platbu. Daňový doklad – Faktúru podľa Zákona o dani z príjmov obdržíte pri odovzdaní tovaru.

2. Platba při dodání

Hotové výrobky charakteru užitkového a dekorativního skla, které jsou vyráběny na sklad je možné uhradit:

 • v hotovosti při nákupu na provozovně SNP 1936, areál OSBD, 01701 Považská Bystrica, připadne po tel. domluvě v sídle firmy Gradim, Rozkvet 2067/150, 017 01 Považská Bystrica
 • v hotovosti formou dobírky – platba se uskutečňuje na dodací poště nebo přímo kurýrovi (ceník dopravních nákladů je součást internetového obchodu viz. Doprava a platba)

REKLAMACE A ZÁRUKA

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.  Pokud je zjištěno mechanické poškození výrobku, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Reklamace mechanického poškození výrobku je nutné uplatnit okamžitě při převzetí zásilky. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Zákazník je povinen při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o nekompletnosti resp. poškození balení. Při osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat si obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nebudou akceptovány. Správnost a kompletnost dodávky kupující potvrdí podepsáním daňového dokladu / faktury resp. dodacího listu/.

Na každý prodávané zboží se vztahuje zákonem určena záruční doba ode dne prodeje. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 30 dnů od jejího písemného doručení. Záruka se nevztahuje na mechanicky poškozené nebo neodbornou manipulací klienta zničené zboží, na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou/ např.  vygravírovaný jiný motiv, text apod./), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. U rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

Nejdříve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

Postup reklamace

Při reklamaci je kupující povinen seznámit prodávajícího s rozsahem závady a následně doručit reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené, včetně dokladu o zakoupení. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Při neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.

Závěrečná ustanovení

S výnimkou právnych a obchodných podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach gradim.cz povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov. Právne podmienky stránok gradim.cz sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Právne podmienky boli zverejnené 7. 5. 2007. Kopírovanie ktorejkoľvek časti webu je bez súhlasu zakázané!

S výjimkou právních a obchodních podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách gradim.cz povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud není v jednotlivých případech uvedeno jinak. Právní vztahy, které vznikly mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek se řídí podle znění těchto podmínek platného ke dni vzniku těchto vztahů. Právní podmínky stránek gradim.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Právní podmínky byly zveřejněny 7. 5. 2007. Kopírování kterékoliv části webu je bez souhlasu zakázáno!

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 07.05.2007

Informace o autorských právech

Copyright © 2007-2020 GRADIM.cz. Všechna práva vyhrazena.

Menu